fbpx
 

Wat is mediation?

Mediation is… er samen uitkomen

Wanneer twee of meer mensen een conflict hebben met elkaar, over ongeacht wat, dan doet dat iets met alle betrokkenen. Mogelijk spreekt men niet meer met elkaar of zijn er permanente irritaties die al jaren bestaan. Ook kan er een harde juridische strijd worden uitgevochten. Een strijd die niet alleen erg pijnlijk kan zijn voor alle partijen maar ook zeer kostbaar kan zijn. Het komt meer dan eens voor dat mensen hierdoor ook financieel aan de grond komen te zitten. Zij moeten uiteindelijk hierdoor hun juridische gevecht staken zonder dat het conflict is opgelost. Is Mediation dan de oplossing? Lees verder.

Mediation kan een goede oplossing zijn om partijen tot elkaar te brengen.

Bij mediation doen partijen dat zelf onder begeleiding van een professionele mediator. De mediator helpt om er samen op een duurzame wijze uit te komen. Mediation is gebaseerd op de toekomst en niet op het verleden. De betrokkenen bepalen zelf hun weg. De enige voorwaarde is dat partijen bereid zijn om hun best te doen om het conflict te beëindigen. Het is geven en nemen. De onpartijdige mediator begeleidt zijn cliënten daarin.

Duurzaam en kostenvriendelijk

In Nederland wordt Mediation steeds vaker toegepast en met veel succes. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 92% van de professionele mediations succesvol worden afgerond. Het aantal mediations groeit elk jaar gestaag. Rechters verwijzen ook steeds vaker door naar de mediationtafel. Dit omdat een oplossing die door de betrokkenen zelf wordt bereikt altijd beter is dan een beslissing van de rechter. Want bij een beslissing van de rechter is er vaak een winnaar, maar ook een verliezer. Het resultaat dat met een mediation wordt bereikt is vaak duurzaam omdat er een gezamenlijke oplossing is gevonden. Mediation is veel goedkoper dan een juridische procedure. Procedures kunnen vaak jaren duren en kosten mede daardoor ook erg veel geld. De uitkomst van de procedure is vaak onzeker.

 

De kosten van een professionele mediator zijn aanzienlijk lager dan de kosten van een advocaat. Bovendien is het bij mediation gebruikelijk dat de rekening door beide partijen gezamenlijk wordt betaald. De tijdfactor speelt eveneens een belangrijke rol in de kosten. Een gemiddelde mediation duurt ongeveer 15 uur, terwijl juridische procedures vele jaren kunnen duren en zeer kostbaar zijn.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van mediation?

Mediation vindt plaats op basis van vertrouwelijkheid en vrijwilligheid. Betrokkenen moeten alles tegen elkaar kunnen zeggen zonder dat dit bij derden terecht komt. Er is in beginsel absolute geheimhoudingsplicht voor iedereen die aan de mediation deelneemt. Dit geldt ook voor de mediator. Het is immers niet de bedoeling dat anderen op de hoogte zijn van wat er tijdens de mediation wordt besproken. Mochten partijen daar andere duidelijke afspraken over willen maken, dan is dat met instemming van een ieder wel mogelijk. Voor de mediator blijft altijd alles vertrouwelijk.

Uiteraard dient er bij een ieder die vrijwillig aan de mediation deelneemt sprake te zijn van inzet om van de mediation een succes te maken. Er moet dus sprake zijn van een commitment jegens elkaar. Mocht echter een van de deelnemers het tijdens de mediation niet meer zien zitten, dan kan deze uit de mediation opstappen en moet de mediation worden beëindigd. Een ieder van de betrokkenen mag alles zeggen zonder dat daarbij de tegenpartij of de mediator wordt beledigd of dat er onbehoorlijke taal wordt gebruikt. De mediator is onpartijdig en mag geen relatie met een van de partijen hebben. De mediator begeleidt het proces met als doelstelling dat de partijen er samen uitkomen.

Hoe verloopt een professionele mediation?

Wat is Mediation?

De mediator zal beginnen met een eerste intakegesprek, het liefst met beide cliënten samen. Het is ook mogelijk dat dit gesprek met iedere cliënt afzonderlijk plaats vindt, maar er wordt dan uitsluitend gesproken over de aspecten van de zgn. Mediationovereenkomst (volgens het MfN model). In deze overeenkomst worden alle afspraken vastgelegd. Er wordt in het intakegesprek niet gesproken over de inhoudelijke kant van de mediation. Vervolgens zal de Mediationovereenkomst, die met een ieder is besproken naar elk van de cliënten worden toegezonden. Deze overeenkomst dient dan door elk van de cliënten en de mediator ondertekend te worden. Daarna kan met de mediation worden aangevangen.

Alvorens er inhoudelijk over het conflict en de mogelijke oplossing daarvan gesproken gaat worden zal de mediator zich eerst een beeld moeten vormen van wat er speelt. We noemen dit de exploratiefase. Hierna zullen cliënten met elkaar spreken over hun verschillen van inzicht en de emoties die zij daarbij voelen. Uit de praktijk is gebleken dat het grootste deel van alle conflicten bestaat uit al dan niet verborgen emoties. De mediator zal trachten om ruimte te scheppen in de wirwar van emoties en argumenten zodat er voor de partijen mogelijkheden worden geschapen om duidelijkheid te krijgen in de wederzijdse standpunten en bedoelingen. Vaak wordt dit door de partijen al als verhelderend ervaren.

De rol van de mediator is faciliterend

Pas als er duidelijkheid is over de werkelijke inhoud van het conflict kan er gewerkt worden aan de oplossing. De rol van de mediator hierin is alleen faciliterend. Cliënten zullen zelf tot duurzame oplossingen moeten komen. De mediator kan slechts hiervoor de ruimte scheppen die nodig is. Na elke bespreking van maximaal 1 ½ tot 2 uur kan er een kort schriftelijk verslag van de mediation worden gemaakt door cliënten of de mediator, aangevuld met een lijstje met afspraken, indien van toepassing.

Zodra de cliënten het met elkaar eens zijn zullen de afspraken worden vastgelegd in een zgn. (vaststellings)overeenkomst, die op verzoek van cliënten middels een notariële akte door partijen bekrachtigd kan worden. (Een onderhandse overeenkomst zonder tussenkomst van de notaris is ook rechtsgeldig.)

Print Friendly, PDF & Email

Mediator worden? Bekijk nu de opleidingsinformatie