fbpx
 

Permanente Educatie

MfN Registermediator onderhoudseisen en Permanente Educatie (PE) reglement

MfNederland Permanente Educatie

Nadat u de opleiding heeft afgerond geven wij uw naam door aan de MfN. U kunt dan op een voor u geschikt moment opgaan voor uw schriftelijke toets, die namens het MfN wordt afgenomen door iNTOP Zorgsector. Wanneer (vaardigheidstoets). Zie ook exameninformatie.

Wanneer u bent geslaagd voor beide examens kunt u, als u geregistreerd mediator wilt worden, zich als MfN Registermediator inschrijven. Nadat u MfN Registermediator bent geworden dient u naast 3 mediations per jaar, te voldoen aan doorlopende ontwikkeling en onderhoud van uw vaardigheden. U kunt Permanente Educatie (PE) punten behalen voor (verdiepings)trainingen. In totaal dient u in een tijdsbestek van 3 jaar, 48 PE punten te behalen.

PE punten voor het volgen van een erkende (specialistische) training en/of cursus die door de Mediator na afronding van zijn erkende basisopleiding, maar vóór registratie bij het MfN zijn behaald, tellen mee als waren zij behaald na registratie bij het MfN.

Het PE reglement 1 januari 2014 voor de MfN Registermediator

Doelstellingen:

Dit PE Reglement heeft de volgende doelstellingen gericht op de Permanente Educatie van de MfN Registermediator:

het onderhouden, vergroten en verbreden van de kennis en vaardigheden van de Mediator op een niveau dat hoger ligt dan dat van de erkende basisopleiding;

het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van mediation en/of andere vormen van conflictinterventie door de Mediator;

Datum van inwerkingtreding:
Dit Reglement is van kracht met ingang van 1 januari 2014. Met de inwerkingtreding van dit Reglement komt per genoemde datum het Reglement van 1 juli 2010 en 1 januari 2013 te vervallen.

Te behalen PE-punten:

De Mediator is gehouden om over een periode van drie kalenderjaren minimaal 48 PE punten te behalen. Ten aanzien van het éérste registratiejaar wordt de PE verplichting naar rato vastgesteld op basis van de intrededatum. Met een volgende periode van drie kalenderjaren begint de PE verplichting van 48 punten opnieuw. PE punten tellen derhalve in één periode van 3 kalenderjaren mee.

Overgangstermijn:

In afwijking van art. 4.1 geldt voor Mediators die voor de datum van 1 juli 2010 zijn ingeschreven dat hun PE verplichting van minimaal 48 punten over drie kalenderjaren, per 1 januari 2013 ingaat. Tot deze datum worden hun punten over de drie voorafgaande kalenderjaren berekend.

PE punten kunnen uitsluitend worden behaald in de volgende categorieën en met de genoemde maxima:

Categorie Maxima:
1a:         Vakkennis en Vaardigheden Geen
1b:         Co-mediation, Intervisie, Supervisie 34
2:            Aanverwante Kennis en Vaardigheden 16
3:            Doceren en/of Trainen 16
4:            Publiceren 16

Elke mediator behaalt minimaal 18 van de 48 PE punten door middel van intervisie. Naar keuze kan de mediator deze 18 punten geheel of deels behalen met supervisie.

Voor de mediators die vijf of meer jaar geregistreerd zijn bij de SKM gelden de maxima zoals vermeld in bovenstaande categorieën niet.

PE punten kunnen uitsluitend worden behaald door het volgen van activiteiten die volgens dit Reglement door het MfN als PE zijn erkend. PE punten worden alleen dan toegekend indien het gaat om een PE activiteit van tenminste 2 aaneengesloten contact-uren.

Geen PE punten worden toegekend voor het volgen van een erkende basisopleiding tot Mediator of een opleiding met een gelijk of lager niveau dan een door het MfN erkende basisopleiding tot Mediator.

PE punten (alleen cat. 1a) voor het volgen van een erkende (specialistische) training en/of cursus die door de Mediator na afronding van zijn erkende basisopleiding, maar vóór registratie bij het MfN zijn behaald, tellen mee als waren zij behaald na registratie bij het MfN. De maxima voor de PE registratie vervallen op 1 januari volgend op het jaar waarin de mediator vijf jaar onafgebroken in het MfN register ingeschreven staat.

Print Friendly, PDF & Email