Opleiding Overheids Mediator

Mediatorsfederatie_Nederland_Permanente_Educatie (383 x 128)Professioneel Overheids Mediator worden?

Mediation dringt ook steeds meer door bij de overheid. Immers, een goede relatie tussen overheidsinstanties en burger draagt niet alleen bij tot een betere maatschappelijke balans, maar kan ook leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen door verlaging van het aantal bezwaar- en beroepszaken. Uiteindelijk is dit in het belang van de burger.

Binnenkort komt er een nieuwe mediationwet, die is ingediend door Ard van der Steur, onze huidige minister van veiligheid en justitie. Deze wet borgt de kwaliteit van mediation en mediators en biedt meer mogelijkheden voor de overheid om mediation te integreren als ‘conflictmanagement tool’, waardoor eindeloos procederen kan worden voorkomen. Vele gemeenten en andere overheidsinstanties lopen al op deze wetgeving vooruit door mediation toe te passen wanneer er uitzicht is op overeenstemming.  Met andere woorden; wanneer er sprake is van commitment bij partijen om er samen uit te komen.

Welke kenmerken horen specifiek bij overheids mediation?

Over het algemeen is de besluitvorming gebonden aan wet- en regelgeving. De mediator zal middels zijn interventies trachten te de-juridiseren. Er wordt naar elkaar geluisterd en meer naar beider belangen gekeken. Er wordt een sfeer geschapen, waarbij zowel de burger als de ambtenaar begripvol met elkaar om kunnen gaan (rapport). Daarbij wordt meer gekeken naar mogelijkheden, terwijl de onmogelijkheden kunnen worden ingezet als middel om de creativiteit te bevorderen. Het persoonlijk belang van de burger wordt aangehouden tegen het algemene maatschappelijke belang. Hiertoe wordt er rekening gehouden met de marges in wet- en regelgeving. Het is geenszins de bedoeling dat wetten en regels worden overtreden, doch de mediator zal vragen naar uitleg en interpretatie van wetten en regels en trachten om tot integratie van beider belangen te komen. Daar waar dat niet mogelijk is (dus bij onverenigbare belangen door regels en wetten), zal de mediator beide partijen aansporen om buiten bestaande kaders te denken en te discussiëren. De opleiding is er op gericht om de communicatie tussen burger en overheid te verbeteren, waardoor het commitment wordt versterkt om tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen.

De tweedaagse opleiding Professioneel Overheids Mediator:

Tijdens de opleiding komen de volgende aspecten aan de orde:

Specifieke aspecten in het mediationproces zoals commitment, vertrouwelijkheid in relatie

tot de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur)

Invloed van Wet- en regelgeving op het mediationproces

Mandaat en besluitvorming

Machtsbalans in relatie tot precedentwerking en wet- en regelgeving

Conflictdynamiek, zoals persoonlijke- en niet persoonlijke betrokkenheid van de deelnemers (gemandateerde ambtenaar)

Ethische aspecten, zoals misbruik van mediation in relatie tot wettelijke reactietermijnen, misbruik van bevoegdheden

Onderhandelingsposities en mogelijkhedenCasuïstiek, waarbij tijdens een doorlopende casus genoemde aspecten worden geoefend

De opleiding is interactief, afwisselend en praktijkgericht met veel casuïstiek. Er wordt de nodige inzet van u verwacht.

Wat kunt u met deze opleiding:

Als (MfN Register)mediator kunt u zich specialiseren als Overheids Mediator, waarbij u kennis- en inzicht krijgt in wat er tijdens conflicten tussen overheid en burger kan (mee)spelen, waardoor effectieve interventies kunnen plaatsvinden.

Binnen uw eigen specialisatie c.q. takenpakket gesprekken voeren met burgers, waarbij u middels de geleerde (specifieke) mediationvaardigheden kunt komen tot inzichten en voor de belangen van beide partijen en openstaat, hetgeen kan leiden tot gezamenlijk gedragen oplossingen.

De-escalerende communicatie bewerkstelligen.

Mediations uitvoeren bij andere overheidsinstanties (uitwisselingsprogramma’s)

Voor diegenen die de basis opleiding mediation hebben afgerond en zich willen specialiseren als Overheids Mediator.

Voor praktiserende MfN registermediator die zich verder wil specialiseren in Overheidsmediation.

Vooropleiding

Afgeronde NMI/MfN geaccrediteerde basisopleiding

Deze opleiding is evenals de basisopleiding 'Professioneel Mediator' een zgn. ‘post HBO’ opleiding.

Studenten met een afgeronde opleiding ‘Basics Conflictmanagement’ worden ook toegelaten tot deze opleiding. De totale opleiding ‘Basics Conflictmanagement en Overheids Mediator’ kan dan in combinatie worden afgerond in 5 dagen.

Investering opleiding Professioneel Overheids Mediator

De investering in deze opleiding bedraagt €  975,00 all- in (inclusief 21% BTW € 1.079,75 ), dat wil zeggen inclusief lesmateriaal, video opnamen, accommodatiekosten (lunches, koffie/thee etc.).
Gereduceerde prijs voor (oud) cursisten op de opleiding Overheids Mediator
Cursisten die bij het Mediation College de NMI/MfN geaccrediteerde basisopleiding tot Professioneel Mediator of de opleiding Basics Conflictmanagement hebben afgerond, ontvangen een reductie van €  75,00 (inclusief 21% BTW €  90,75) en kunnen de opleiding Overheids Mediator volgen voor
€ 900,00 (inclusief 21% BTW €  1.089,00 ), inclusief het lesmateriaal,  accommodatiekosten (lunches, koffie/thee).

Combinatie basisopleiding Professioneel Mediator of Basics Conflictmanagement en Overheids Mediator

Cursisten die de basisopleiding tot NMI/MfN geaccrediteerde opleiding tot Professioneel Mediator of de opleiding Basics Conflictmanagement nog niet hebben gevolgd kunnen zich inschrijven voor de combinatie opleiding NMI/MfN geaccrediteerde basisopleiding en de verdiepingsopleiding Overheids Mediator. Zij ontvangen een reductie op de totale combinatieprijs van € 200,00 excl. BTW (inclusief 21% BTW € 242,00 ) op de normale prijs van € 3.965,00 en kunnen beide opleidingen Professioneel Mediator’ en ‘Overheids Mediator’ volgen voor € 3.765,00 excl. BTW (inclusief 21% BTW € 4.797,65 )  of de opleiding Basics Conflictmanagement en Overheids Mediator voor € 2.450,00 (inclusief 21% BTW € 2.964,50) inclusief lesmateriaal en accommodatiekosten.

Erkenning en PE punten

Het Mediation College voert als MfN erkend instituut de opleiding uit.
Voor de opleiding zijn bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) 12 PE punten aangevraagd. (8 PE punten in de categorie 1A en 4 PE punten in de categorie 2)

Print Friendly, PDF & Email

Bekijk de opleidingskalender en schrijf je vervolgens in