fbpx
 

Opleiding Overheidsmediator

Professioneel Overheidsmediator worden?

Mediatorsfederatie_Nederland_Permanente_Educatie (383 x 128)Mediation dringt ook steeds meer door bij de overheid. Immers, een goede relatie tussen overheidsinstanties en burger draagt niet alleen bij tot een betere maatschappelijke balans, maar kan ook leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen door verlaging van het aantal bezwaar- en beroepszaken. Uiteindelijk is dit in het belang van de burger.

Ter zijner tijd komt er een nieuwe mediationwet, die destijds was ingediend door oud-minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. Deze wet borgt de kwaliteit van mediation en mediators en biedt meer mogelijkheden voor de overheid om mediation te integreren als ‘conflictmanagement tool’, waardoor eindeloos procederen kan worden voorkomen. Vele gemeenten en andere overheidsinstanties lopen al op deze wetgeving vooruit door mediation toe te passen wanneer er uitzicht is op overeenstemming.  Met andere woorden; wanneer er sprake is van commitment bij partijen om er samen uit te komen.

Welke kenmerken horen specifiek bij overheidsmediation?

Over het algemeen is de besluitvorming gebonden aan wet- en regelgeving. De mediator zal middels zijn interventies trachten te de-juridiseren. Er wordt naar elkaar geluisterd en meer naar beider belangen gekeken. Er wordt een sfeer geschapen, waarbij zowel de burger als de ambtenaar begripvol met elkaar om kunnen gaan (rapport). Daarbij wordt meer gekeken naar mogelijkheden, terwijl de onmogelijkheden kunnen worden ingezet als middel om de creativiteit te bevorderen. Het persoonlijk belang van de burger wordt aangehouden tegen het algemene maatschappelijke belang. Hiertoe wordt er rekening gehouden met de marges in wet- en regelgeving. Het is geenszins de bedoeling dat wetten en regels worden overtreden. Doch de mediator zal vragen naar uitleg en interpretatie van wetten en regels en trachten om tot integratie van beider belangen te komen.

Afbeedlingopleiding overheidsmediator

Daar waar dat niet mogelijk is (dus bij onverenigbare belangen door regels en wetten), zal de mediator beide partijen aansporen om buiten bestaande kaders te denken en te discussiëren. De opleiding is er op gericht om de communicatie tussen burger en overheid te verbeteren. Hierdoor wordt het commitment versterkt om tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen.

De tweedaagse Opleiding Overheidsmediator

Tijdens de opleiding komen de volgende aspecten aan de orde:

Specifieke aspecten in het mediationproces zoals commitment, vertrouwelijkheid in relatie.

tot de WOB. (Wet Openbaarheid van Bestuur)

Invloed van Wet- en regelgeving op het mediationproces.

Mandaat en besluitvorming.

Machtsbalans in relatie tot precedentwerking en wet- en regelgeving.

Conflictdynamiek, zoals persoonlijke- en niet persoonlijke betrokkenheid van de deelnemers (gemandateerde ambtenaar).

Ethische aspecten, zoals misbruik van mediation in relatie tot wettelijke reactietermijnen, misbruik van bevoegdheden.

Onderhandelingsposities en mogelijkhedenCasuïstiek, waarbij tijdens een doorlopende casus genoemde aspecten worden geoefend.

De opleiding is interactief, afwisselend en praktijkgericht met veel casuïstiek. Er wordt de nodige inzet van u verwacht.

Wat kunt u met deze opleiding:

Als (MfN Register)mediator kunt u zich specialiseren als Overheidsmediator. Hierdoor krijgt u kennis- en inzicht in wat er tijdens conflicten tussen overheid en burger kan (mee)spelen waardoor effectieve interventies kunnen plaatsvinden.

Binnen uw eigen specialisatie c.q. takenpakket kunt u gesprekken voeren met burgers. In deze gesprekken kunt u middels de geleerde (specifieke) mediationvaardigheden komen tot inzichten en staat u open voor de belangen van beide partijen. Dit kan leiden tot gezamenlijk gedragen oplossingen.

De-escalerende communicatie bewerkstelligen.

Mediations uitvoeren bij andere overheidsinstanties (uitwisselingsprogramma’s)

Voor diegenen die de basis opleiding mediation hebben afgerond en zich willen specialiseren als Overheids Mediator.

Voor praktiserende MfN registermediator die zich verder wil specialiseren in Overheidsmediation.

Vooropleiding

Afgeronde MfN geaccrediteerde basisopleiding.

Deze opleiding is evenals de basisopleiding 'Professioneel Mediator' een zgn. ‘post HBO’ opleiding.

Studenten met een afgeronde opleiding ‘Basics Conflictmanagement’ worden ook toegelaten tot deze opleiding. De totale opleiding ‘Basics Conflictmanagement en Overheids Mediator’ kan dan in combinatie worden afgerond in 5 dagen.

Investering opleiding Overheidsmediator

Uw investering in deze opleiding is inclusief noodzakelijke lesmateriaal, accommodatiekosten (lunches, koffie/thee etc.). Voor (oud) cursisten geldt er een gereduceerd tarief op de verdiepingsopleiding Overheidsmediator. Cursisten die bij het Mediation College de MfN geaccrediteerde basisopleiding tot Professioneel Mediator of de opleiding Basics Conflictmanagement hebben afgerond, ontvangen eveneens een reductie op deze verdiepingsopleiding Overheidsmediator. Bekijk alle relevante tarieven.

Combinatie basisopleiding Professioneel Mediator of Basics Conflictmanagement en Overheidsmediator

Cursisten die de basisopleiding tot MfN geaccrediteerde opleiding tot Professioneel Mediator of de opleiding Basics Conflictmanagement nog niet hebben gevolgd kunnen zich inschrijven voor de combinatie opleiding MfN geaccrediteerde basisopleiding en de verdiepingsopleiding Overheids Mediator. Zij ontvangen een reductie op de totale combinatieprijs inclusief noodzakelijke lesmateriaal en accommodatiekosten (bekijk de pagina met alle tarieven).

Erkenning en PE punten

Het Mediation College voert als MfN erkend opleidingsinstituut de opleiding uit. Voor de opleiding zijn bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) 12 PE punten aangevraagd (8 PE punten in de categorie 1A en 4 PE punten in de categorie 2).

Print Friendly, PDF & Email

Bekijk de opleidingskalender en schrijf je vervolgens in