fbpx
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDIATION COLLEGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle opleidingen die worden verzorgd door het Mediation College B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 63989298 en Dienstencentrum Mediation College, gevestigd te Markelo, KvK nummer 55016766 en hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen ‘het Mediation College’

1. Inschrijving:
a) Inschrijving voor de opleidingen of nascholing activiteiten, welke worden verzorgd door het Mediation College of door haar aan te wijzen derden, geschiedt in volgorde van aanmelding en kan online plaatsvinden via de website www.mediationcollege.nl of schriftelijk middels een aanmeldingsformulier dat door de opdrachtgever, hierna te noemen student, wordt ingevuld en ondertekend en vervolgens per post, e-mail of per fax wordt geretourneerd. Ook elektronisch verzonden inschrijfformulieren gelden als rechtsgeldig bewijs van inschrijving en opdracht aan het Mediation College tot het volgen van een opleiding en/of training. Het door het Mediation College overlegde exemplaar is hierbij bindend.
b) Inschrijvingen c.q. opdrachten tot het geven van opleidingen of trainingen, welke plaatsvinden aan bedrijven of instellingen aan het Mediation College al dan niet op basis van een door het Mediation College uitgebrachte offerte worden eveneens geacht een opleidingsovereenkomst te zijn waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dit geval dient in deze voorwaarden voor ‘student’ eveneens het woord ‘bedrijf of instelling’ gelezen te worden. De tenaamstelling en datum van ondertekening op de bevestiging c.q. offerte is hierin bepalend.
c) De opleidingsovereenkomst komt tot stand wanneer de inschrijving van de student door het Mediation College aan de student is bevestigd. Bij bepaalde opleidingen, zoals de opleiding tot de door de Mediatorsfederatie Nederland geaccrediteerde basisopleiding ‘Professioneel Mediator’ zal vooraf meestal een intakegesprek plaatsvinden op basis waarvan het Mediation College beoordeelt of de student geschikt is en de aspiratie heeft om de opleiding succesvol te volgen. In goed overleg wordt dan gemotiveerd een advies aan de student gegeven. Het is het Mediation College toegestaan om een student te weigeren zonder opgaaf van redenen.

2. Kosten:
a) De kosten van de opleiding en additionele diensten kunnen worden voldaan op een door het Mediation College aan te geven bankrekeningnummer door zowel de student als door een door de student aan te wijzen derde. De student blijft als opdrachtgever van deze opleiding of training altijd verantwoordelijk voor zijn verplichtingen jegens het Mediation College, tenzij hier met uitdrukkelijke toestemming van het Mediation College schriftelijk van wordt afgeweken. De tenaamstelling van de factuur heeft hierop geen invloed. De opleiding wordt altijd schriftelijk bevestigd aan de betreffende  opdrachtgever, zijnde degene die de opdracht heeft gegeven en/of de student die zich voor de desbetreffende opleiding of training als student heeft opgegeven. Deze is ook voor de betaling verantwoordelijk . De opleidingskosten worden vooraf gefactureerd en dienen 30 dagen voorafgaand aan de opleiding te zijn voldaan. De kosten van trainingen of additionele diensten dienen vooraf te worden afgerekend. b) Indien de aanmelding voor een opleiding binnen 30 dagen voorafgaand aan de opleiding wordt gedaan en geaccepteerd door het Mediation College, dan dienen de opleidingskosten direct te worden voldaan.
c) Indien de student of door hem aangewezen derde niet tijdig betaalt, dan wordt de student geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de student zonder nadere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
d) Gebruik van alle additionele diensten die niet op de website www.mediationcollege.nl en/of in de opleidingsovereenkomst en/of op de factuur van het Mediation College staan vermeld, zijn voor eigen rekening van de student. Deze is zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen over hetgeen hij zelf dient af te rekenen en kan hiervoor het Mediation College nimmer aansprakelijk houden.
e) De kosten van nascholing activiteiten dienen voldaan te worden op de wijze zoals aangegeven op de factuur/bevestiging.
f) Het Mediation College behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen of te herzien. Prijswijzigingen van opleidingen zullen 30 dagen voor aanvang schriftelijk worden meegedeeld. Na deze termijn kunnen geen prijsverhogingen van opleidingen meer worden doorgevoerd op bestaande opdrachten
g) Prijswijzigingen van diensten, zoals examentrainingen en nascholingsactiviteiten  als ook diensten die door derden worden uitgevoerd, zoals de kosten van examens, kunnen per direct worden doorgevoerd zonder aanvullende voorwaarden.  Indien de wetgever zulks voorschrijft is omzetbelasting verschuldigd over de in rekening gebrachte opleidingskosten.

3. Annulering/wijziging van een opleiding of nascholing activiteit van het Mediation College:
a) Annulering van een opleiding binnen  14 dagen na aanmelding is kosteloos.
b) Bij een annulering van een nascholing activiteit (extra trainingen na de opleidingen) wordt geen restitutie verleend, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.
c) Bij annulering van een opleiding tot 4 weken voor aanvang van de opleiding is € 250,00 (excl. BTW) aan administratiekosten verschuldigd.
d) Vanaf vier weken tot twee weken voorafgaand aan de opleiding is 25% van de totale opleidingskosten verschuldigd.
e) Vanaf twee weken tot een week voorafgaand aan de opleiding is 50% van de totale opleidingskosten verschuldigd.
f) Vanaf een week voorafgaand aan de opleiding tot 24 uur voor aanvang van de opleiding is 75% van de totale opleidingskosten verschuldigd.
g) Op de dag van aanvang van de opleiding en daarna zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.
h) De datum waarop de annulering door het Mediation College wordt ontvangen is bepalend voor de in rekening te brengen annuleringskosten. Teneinde enig misverstand hierover te voorkomen dient een annulering altijd te geschieden door de student per aangetekende post met ontvangstbevestiging. Een andere wijze van annuleren is niet geldig, tenzij deze andere vorm van annuleren door het Mediation College schriftelijk wordt bevestigd en geaccepteerd. Door het Mediation College wordt daarna altijd een bevestiging  naar de student en een creditnota op de tenaamstelling van de oorspronkelijke nota inzake de definitieve annulering verzonden. Op eerste verzoek dient hiervan een kopie door de student te worden overlegd teneinde de annulering in voorkomende gevallen aan te kunnen tonen.
i) Betalingen die reeds hebben plaatsgevonden worden na aftrek van de (annulerings)kosten bij annulering altijd gecrediteerd aan degene waarop de factuur te naam is gesteld en gerestitueerd aan degene die de nota heeft betaald op het bankrekeningnummer van herkomst.
j) Het in de plaats stellen van een vervanger door de oorspronkelijke student/opdrachtgever is kosteloos toegestaan tot 24 uur voorafgaand aan de start van een opleiding mits deze student  de voorwaarden van het Mediation College accepteert en de in de plaats gestelde student door het Mediation College wordt geaccepteerd.
k) Vooraf toegezonden boeken en/of materialen dienen bij annulering onbeschadigd te worden teruggegeven aan het Mediation College of worden, in overleg met de student, door het Mediation College tegen kostprijs in rekening gebracht.
l) Het Mediation College behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, onmacht, bijvoorbeeld omdat de locatie niet beschikbaar is, of ingeval van ziekte of verhindering anderszins van een docent, de opleiding te verplaatsen naar een andere datum of locatie of de docent(en)/trainer(s) te vervangen. Na overleg met de student zal door het Mediation College de betreffende opleiding vervolgens worden  verzet naar de eerstvolgende geplande opleiding of zal er een extra opleiding worden ingelast. De uiteindelijke beslissing hiertoe ligt bij het Mediation College. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken kan het Mediation College afwijken van de in haar brochures en op haar website aangegeven groepsgrootte en aantal begeleidende docenten/trainers. Restitutie van opleidingskosten zal in deze gevallen niet plaatsvinden, tenzij het Mediation College binnen redelijke termijn geen gelijkwaardige alternatieven kan aanbieden.
m) Indien een student, door persoonlijke omstandigheden, niet in staat is om de opleiding volledig bij te wonen kan er geen certificaat van deelname worden verstrekt. Inhalen kan, indien dit mogelijk is, in overleg met het hoofd opleidingen worden afgesproken. Mogelijke extra kosten zullen dan aan de student/opdrachtgever worden doorberekend.
n) Indien er een opleidingsovereenkomst is gesloten voor een z.g. combinatie opleiding wordt deze altijd beschouwd als
één volledige opleiding ook al bestaat deze uit meerdere (verdiepings)opleidingen. De startdatum van de basisopleiding geldt altijd als begindatum van de combinatie opleiding en deze datum vigeert als zodanig binnen de onder deze paragraaf genoemde annuleringsbepalingen, ook al worden  deze opleidingen afzonderlijk gefactureerd.
o) Indien sprake is van een maatwerkoplossing voor bedrijven, dan kunnen afwijkende voorwaarden gelden die in de betreffende opdrachtovereenkomst zullen worden opgenomen. Indien dit niet het geval is gelden deze annuleringsvoorwaarden.

4. Opleidingsmateriaal:
a) Op al het verstrekte opleidingsmateriaal is auteursrecht van toepassing.
b) Eigendomsrechten op de documentatie en/of informatie op elektronische informatiedragers zoals CD en DVD welke gewaarmerkt zijn met of het logo cq de naam van het Mediation College, berusten altijd bij Mediation College. Dit geldt ook voor op andere wijze verkregen digitale bestanden, bijvoorbeeld uit Dropbox of uit een andere cloud of internet in het algemeen.
c) Video materiaal dat door studenten met hun toestemming in de ‘Cloud’ of anderszins via het Mediation College beschikbaar wordt gesteld aan collega- studenten mag uitsluitend voor eigen studie doeleinden worden gebruikt en onder geen beding aan derden worden verspreid.
d) Het materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de student en mag onder geen voorwaarde worden gekopieerd, verspreid of worden gebruikt voor enig ander doel dan ondersteuning van de opleiding en verrijking van kennis van de individuele student. Afhankelijk van de schade zal een passende schadevergoeding door het Mediation College worden gevorderd indien dit artikel wordt geschonden.

5. Wijziging Programma:
a) Mediation College houdt zich continu bezig met de ontwikkeling van haar opleidingsprogramma’s. Het is dus mogelijk dat er wijzigingen in de leerstof of methoden worden aangebracht ter verbetering van de opleiding. Ook kunnen nieuwe opleidingen worden toegevoegd en oudere opleidingen kunnen komen te vervallen. Ook is het mogelijk dat er wijzigingen zijn in de opleidingsschema’s. Voor up-to-date informatie raadpleeg de website www.mediationcollege.nl.  De informatie op onze site is bepalend voor wat betreft de informatie over de opleidingen en de uitvoering van opleidingsprogramma’s.
b) Indien sprake is van maatwerk, dan zal de offerte van het Mediation College bepalend zijn voor de inhoud van de opleiding.

6. Aansprakelijkheid:
Het Mediation College is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke is ontstaan door direct of indirect toedoen van een student, ook al is het voorval niet (direct) te wijten aan de student. Ook zal het Mediation College in alle gevallen en onder alle omstandigheden door de student en/of opdrachtgever worden uitgesloten van iedere aansprakelijkheid ingeval van gevolg- en vermogensschade met betrekking tot de opleidingen welke door of namens het Mediation College worden uitgevoerd. Mocht er sprake zijn van schade die valt onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het Mediation College dan is deze gedekt tot hetgeen in de branche gebruikelijk is en wordt vastgesteld door de verzekeringsmaatschappij AON Nederland CV onder polisnummer COV1360MM

7. Overige bepalingen:
a) Het Mediation College is altijd bevoegd om af te wijken van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, mits dit aan de betreffende student cq. opdrachtgever kenbaar wordt gemaakt. Indien tussentijdse wijzingen in de algemene voorwaarden niet schriftelijk of middels een duidelijke verwijzing naar de algemene voorwaarden op de website kenbaar worden gemaakt, dan blijven onderhavige voorwaarden van kracht.
b) Wanneer de opdrachtgever zelf over algemene voorwaarden beschikt, dan vigeren de algemene voorwaarden van het Mediation College.
c) Indien sprake is van een of meerdere geschillen over deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst van opdracht zal gekozen worden voor mediation teneinde een oplossing van dit geschil te bewerkstelligen. Mocht mediation niet leiden tot een oplossing, dan zal domicilie gekozen worden te Alkmaar, alwaar het geschil aan de rechtbank zal worden voorgelegd.

Versie: 63989298/1019

Download PDF-

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!